Phleng Chat Thai

| 394 View(s)


ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย


Romanisation


Prathēt Thai rūam lư̄at nư̄a chāt chư̄a Thai
Pen prachā rat, phaThai khǭng Thai thuk sūan
Yū damrong khǭng wai dāi thang mūan
Dūai Thai lūan māi, rak samakkhī
Thai nī rak sangop, tǣ thư̄ng rop mai khlāt
Ēkkarāt cha mai hai khrai khom khī
Sala lư̄at thuk yāt pen chāt phalī
Thalœ̄ng prathēt chāt Thai thawī, mī chai, chayō!


English Translation


Thailand unites the flesh and blood of Thais.
The land of Thailand belongs to the Thais.
Long has been our independence, wish sovereignty allowed to maintain it,
Because Thais have been united forever.
The Thais are peaceful and loving, but are not cowards in war.
Our sovereignty will never be threatened,
We will sacrifice every drop of our blood for our nation.
We are ready to die for freedom, security, and prosperity!

Song Details


 • Adopted : December 10 , 1939
 • Country : Thailand
 • Language(s) : Thai , English

 • Team Members


 • Lyrics : Luang Saranupraphan (1939)
 • Music : Phra Chenduriyang (1932)
 • TRENDING NOW

  Related


  Song Country


  Song Language(s)


  June's Songs


 • Stay True Stay True
  Date : June 24, 2021
  Country : Nepal
  Language : Nepali
  Genre : Pop

 • The National Anthem of Bosnia and Herzegovina The National Anthem of Bosnia and Herzegovina
  Date : June 25, 1999
  Country : Bosnia and Herzegovina
  Language : Serbian

 • Evropa Evropa
  English : Europe
  Date : June 11, 2008
  Country : Kosovo
  Language : Albanian